«Coaching er å skape et trygt rom ved konfidensialitet og fullt fokus på den andre»

Det essensielt nye ved coaching er dermed ambisjonen om en 100% kundefokusert samtale som er absolutt konfidensiell.

Den definisjon fremhever essensen av hva som er unikt nytt ved coaching sammenliknet med de eldre, etablerte «nabo-profesjonene» veiledning, mentoring, fasilitering etc.

En mer «rund» forklaring på coaching er at «coaching er et kreativt partnerskap med din samtalepartner designet for å skape og implementere spesifikke og meningsfylte endringer i din samtalepartners personlige og profesjonelle liv».

Lær hvordan løsningsorienterte coachingegenskaper hjelper deg å skape varige endringer hos andre.

Ansvarlig for egen suksess

Coaching er en forandringsprosess hvor den enkelte (individ, gruppe eller team) er ansvarlig for sin egen utvikling og suksess.

To ytterpunkter i å forklare coaching

Den som har lest og studert litt om coaching vil oppdage at coaching defineres og forklares av forfattere og forskere på mange forskjellige måter.

Definisjonene spenner mellom to ytterpunkter:

 • Ytterpunkt 1 at «Coaching» er alt som man kan gjøre for å bevege mennesker
  • dette er kanskje nærmest det som er den dominerende populærversjonen av coaching i samfunnet, som likner på det vi kan kalle «de eldre slektningene til coach-ing», fasiliter-ing, prosessveiledn-ing, veiledn-ing, mentor-ing, undervisn-ing, consult-ing og verdibasert ledelse etc. De eldre, etablerte «nabo-profesjonene» veiledning, mentoring har til nå hatt vanskelig for å forstå eller godta sin nye «nabo». Et resultat har blitt veldig «utvannede» coaching praksiser og uklare definisjoner ved det unike nye i coaching.
 • Ytterpunkt 2 – at «Coaching» er helt spesifikt definerte måter man kan gjøre for å bevege mennesker
  • International Coach Federation (ICF) med sine 11 kjernekompetanser anser jeg til å ligge her og Erickson Coaching International er en av 150-200 ICF-godkjent coachingskoler i verden
  • Verdens ledende forening for profesjonelle coacher (ICF, International Coach Federation) definerer coaching som “partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.”. Oversatt til norsk: «Coaching er partnering med klienter i en tankevekkende og kreativ prosess som inspirerer dem til å maksimere sitt personlige og profesjonelle potensial.»

Som ICF-akkreditert (godkjent) skole er Erickson Coaching Norge nærmest «Ytterpunkt 2 ved at «Coaching» for oss dreier seg om helt spesifikt definerte måter for å få mennesker til å bevege seg selv.

 • Vår definisjon på Erickson-style ICF coaching: «Coaching er en ambisjon om en 100% kundefokusert, konfidensiell samtale».
  • Essensen i definisjonen er at det unike som skiller coaching fra andre kommunikasjonsformer og -stiler, er at når coachee møter motstand i seg selv, så behersker den profesjonelle coachen å opprettholde fokuset på fokuspersonen/coachee, og ikke starte fokusere på seg selv (å tilby sine hints, råd, ledende spørsmål og tips).
  • Siden slik «coachens selv-fokusering» er nesten umulig å unngå, regner vi fenomenet coaching å være en ambisjon om mest mulig holde kundefokuset når kunden sliter.  Dette anser vi er det mest typisk nye ved coaching, når sammenliknet med de veletablerte «eldre slektningene» til coach-ing (fasilitering-ing, veiledn-ing, mentor-ing, undervisn-ing, consult-ing).
 • Alle våre sertifiserte Erickson coacher kan demonstrere og bevise at de makter holde fullt fokus på coachee i en coachingsamtale. Alle våre coacher benytter også coachingvertøykassen i alle andre situasjoner (utenfor coaching), som det kaller vi «å ha coachende væremåter» i det daglige.

Hva er en god coach?

En god coach i coachrollen behøver ikke gi etter og gi deg konkrete råd, men benytter forskjellige kraftfulle samtale- og spørsmålsteknikker slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar.

Hva er ICF/Erickson-coaching?

Erickson Coaching er ambisjonen om en 100% konfidensiell, kundefokusert samtale, med varig effekt, fordi fokuspersonen eier alle mål, delmål og formål.

De 4 grunnpilarene i Erickson Coaching

Løsningsfokusert
Beveger klientene i retning av deres fremtidige mål, i stedet for å fokusere på erfaringer fra fortiden eller å forhindre fremtidige skuffelser.

Helhetlig
Vektlegger din kundes helhetlige natur, for å se hvordan positiv endring passer inn i det store bildet.

Kundefokusert
Tillater deg å ha tro på kundens indre ressurser og ferdigheter ved å respektere deres agenda og fremtidige mål. Coaching er en verdibasert og rådgivningsfri sone.

Handlingsorientert
Inspirerer til transformativ endring, og spesifikke steg som leder til grunnleggende endringer i holdning, adferd og vanedannelse.

Erickson coacher er transformasjonscoacher
De 4 grunnpilarene legger til sammen forutsetningene for at en sertifisert Erickson coach er en transformasjonscoach som leverer transformasjonscoaching.

Med transformasjon som overskrift, vil kunden kunne få til det som kunden virkelig ønsker å få til. Dermed blir det underordnet å forklare coaching som hhv. prestasjons-coaching, resultat-coaching, leder-coaching, sports-coaching etc, som mer tjener som detaljforklaringer.

Mer om coaching

 • Coaching har sitt utspring ifra flere ulike kilder (psykologi, forretningsvirksomhet, sport, motivasjon, filosofi og bevissthetstrening i store grupper)
 • Coaching har spredd seg gjennom relasjoner mellom personer som er nøkkelpersoner og tidlige pioneer innen coaching faget. Disse personene kom fra et bredt spekter av disipliner og bakgrunner.
 • Den naturlige samarbeidsformen som oppstod støttet kryss-utvikling av ideer og praksiser, skreddersydd til hver coach, og hver person som ble coachet, iht de forholdene og deres spesifikke behov og talenter.
 • Coaching har et bredt intellektuelt rammeverk som inneholder synergier mellom ulike praksiser og teorier fra mange disipliner.

Blant disse er …

 • Organisasjonsutvikling – system perspektiv, handlingsbasert forskning, utspørring med takknemlighet, organisatorisk kontekst, og prosess veiledning
 • Klinisk psykologi – modeller og teorier for å endre tankesett og adferd på ikke-kliniske populasjoner; klient sentrert terapi, løsningsfokusert terapi, Gestalt terapi
 • Forretningsvirksomhet – lederskapsutviklings modeller, karriereveiledning og entreprenørers livsplanlegging
 • Positiv psykologi – teknikker inkludert lytting, tilstedeværelse, sette ego tilside, være i nuet
 • Filosofi – hjerne/kropp forbindelse, spiritualitet, eldre rundt bålet, språk, mening og formål, 12-stegs program

Derfor er moderne coaching, både mønstre og praksiser, dynamiske og kontekstuelle. Utviklingen av faget fortsetter ettersom vi får mer kunnskap og forsking som beviser effekten av coaching.

Siden 1980-tallet har forskjellige former for kommunikasjons-verktøykassen NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) bidratt til coaching som fag. Mest dominerende påvirkning har den litt røffe «Bandler»-stil NLP hatt, dernest den mer tålmodige «Grinder»-stil coaching.

På 90-tallet gikk «NLP’erne» mer og mer bort fra å si de «gjorde NLP» til å si at de var coacher, kognitive trenere eller mentaltrenere.

En viktig bidragsyter til det globale NLP-faget er Dr. Marilyn Atkinson som siden 1980-tallet med inspirasjon fra psykologien og fra kvantefysikken har utviklet sin 4 -kvadrant systematikk, som er et veldig nyttig kommunikasjons-verktøy for alle som kommuniserer. Erickson Coaching søkte i 2003 godkjennelse fra ICF og fikk sin ICF akkreditering i 2005, og ble dermed verdens andre ICF-godkjente coachutdannelse som var NLP-basert. NLP brukt i coaching kategoriserer vi å være prosess-veileder-coaching. Siden svært mange coacher i verden har noe eller mye NLP i sin kunnskaps-base, vil vi si litt om NLP:

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord skaper form og gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP er veldig kraftfullt, men hvilkebegrensninger har det? I NLP er det mye prosessveiledning, noe som innebærer visse føringer i form av mye ja- og nei-spørsmål som: Ser du bilder? Hører du lyder?

NLP har mye lukkede spørsmål og instruksjon, fordi NlP-coachen vil i en spesiell retning med sin hielp. I coaching må vi forvalte dette med stor varsomhet, fordi det å stille lukkede spørsmål er veldig kraftig prosessveiledning. Man blir en premissleverandør som påvirker prosess og delmåI.

Hvis en coach stiller ja- og nei-spørsmål og gir for mye instruksjon i form av NLP-teknikker, går man lett bort ifra det som kalles coachposisjonen. Da dreier det mer mot prosessveiledning eller NLP-coaching. Hos Erickson Coaching regnes NLP som en svært kraftig prosessveiledningsteknikk, så det brukes, men med varsomhet.

NLP i seg selv anser vi derfor ikke som coach-spesifikk coaching – det er mer mental trening eller prosessveiledning. NLP-verktøyer er utrolig viktig å ha med seg, men det i seg selv er ikke svaret på coaching.

En annen forskjell mellom coaching og NLP er at man innenfor den internasjonale coachforeningen ICF er uavhengig av fagområder, hvor NLP kun er ett av mange fagområder som benyttes.

Les mer her om forskjellene mellom NLP som mentaltrening og ICF-coaching.

Hva er ikke coaching?

Ikke terapi

I motsetning til terapauter og rådgivere, spør ikke og fokuserer ikke coacher på barndom og opplevelser fra fortiden som kan være årsaken til en persons følelser og levemåte. I stedet hjelper de sine klienter med å bli tydelige på hva de ønsker i fremtiden, og hvordan de skal oppnå dette.


Ikke rådgivning

En rådgiver eller konsulent analyserer en bedrifts eller individs behov, og tilbyr løsninger for hvordan «løse problemet» basert på egen ekspertise. Løsninger de ofte implementerer for kunden i tillegg. Når en coach-kunde møter sin egen motstand bruker coachen verktøy og prosesser for å hjelpe kunden til egne løsninger, og holder dem deretter ansvarlige for at de gjennomfører.

Ikke sportscoaching

En som er ny for begrepet coaching vil kanskje tenke på fotball, men sportscoacher og mange prestasjons-coacher generelt har en lederrolle, der de setter mål og viser vei mot seier. Undervisning, korreksjon og lederskap er ferdigheter en sportscoach vil benytte. En sportscoach vil som regel gjøre det stikk motsatte av en Erickson Coach; fordi kraften ligger i eierskapet er det klientene som bestemmer målene sine, ikke coachen.